سیستم های اطفاء آبی

سیستم های اطفاء آبیt
سیـستم های اطفاء حریق آبی یکی از متداول ترین و ارزانترین عوامل اطـفاء می باشند و برای کلاس حریق A به کار می روند.
کاربردها:
مواد جامد سوختنی
ساختمان های مسکونی، تجاری و پارکینگ ها