آموزش استاندارد NFPA

چگونه استانداردهای  NFPAرا مطالعه نماییم؟

با توجه به این که یکی از مراجع طراحی سیستم‌های ایمنی در کشور ایران استاندارد حفاظت از حریق آمریکا (NFPA) است و استانداردهای این مجموعه هنوز ترجمه نشده‌اند، برای فهم بهتر این استانداردها و اجرای درست سیستم‌های ایمنی در کشور می‌بایست به یک سری از نکات در هنگام مطالعه این استانداردها توجه نمود.

در این مقاله سعی داریم که تفاوت نسخه‌های هندبوک و استاندارد و همچنین علائم به کار رفته در متن استانداردهای NFPA را مطرح نماییم، زیرا استانداردهای NFPA هر چند ساله تغییراتی را در متن استانداردهای خود اعمال می‌کنند. NFPA برای فهم بهتر خوانندگان از یک‌سری علائم در کنار متن‌های تغییر یافته، حذف شده و یا اضافه شده استفاده می‌کند تا خوانندگان با سیر تغییرات متن همراه شوند. ما نیز معانی این تغییرات را برای شما خوانندگان عزیز آورده‌ایم تا متوجه تغییرات اعمالی در نسخه‌های جدید NFPA شوید.
ردیف نماد مفهوم
1 Shaded text
(متن سایه خورده)
Revision
متن استاندارد اصلاح و تغییر کرده است.
2
A

Text deletions and figure/table revisions

  • اگر قبل از شماره یک بخش باشد، بیانگر این موضوع است که کلماتی در این بخش حذف شده اند.
  • اگر در سمت چپ شماره یک جدول و یا شکلی باشند یعنی اصلاحاتی بر روی این شکل و یا جدول ایجاد شده است.
  • اگر یک تغییر اساسی در متن صورت گرفته است، تمامی متن با علامت ، نشانگذاری شده است.
3

Section deletions

زمانی‌که بک بخش و یا بخش‌های زیادی حذف می‌شوند، این علامت در بین بخش‌های باقی‌مانده قرار می‌گیرد.
3

New material

اضافه شدن هر فصل، بخش ، ضمیمه و یا جدول با نشان مشخص می‌گردد.
4

اگر این علامت در کنار بندی قرار بگیرد، به این معنی است که توضیحات تکمیلی آن در ضمیمه A قرار دارد.
نکته: در صورت موجود بودن نسخه هندبوک آن استاندراد، توضیحات تکمیلی درست در زیر آن متن قرار می‌گیرد.
5 [ ] علامت براکت که درون آن مرجع آن بند نوشته شده است، به این معنی است که این بند یا بخش از مرجع دیگری از مجموعه استانداردهای NFPA استخراج شده است.


برای هر یک از نماد های بالا در جدول زیر یک نمونه از متن استاندارد های NFPA انتخاب شده است:ردیف نماد مفهوم
1 Shaded text

2
A3


3

4-1


در نسخه اصلی استاندارد هر جا این علامت درج گردد می بایست جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پیوست A مراجعه گردد.

4-2


در نسخه های هندبوک مانند تصویر زیر هرجا که از علامت ستاره استفاده شده است، توضیحات مربوطه در زیر همان بخش آمده است. شماره گزاری این توضیحات مطابق شماره همان بند است ولی با این تفاوت که حرف A در ابتدای آن درج گردیده است.

5 [ ]

نویسنده: آقای مهندس سید محسن حسینی