تیم مدیریت

  • Alternate Text
  • سمت : مدیرعامل
  • نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس جباری
  • پست الکترونیک :
 • Alternate Text
  • سمت : مدیر فروش
  • نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس رضا
  • پست الکترونیک :
 • Alternate Text
  • سمت : رئیس هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس کولیوند
  • پست الکترونیک :
 • Alternate Text
  • سمت : مدیر فنی
  • نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس شریفی
  • پست الکترونیک :